Jaarbegroting

JAARVERSLAG 2023

www.svbvd010.nl

Adresgegevens organisatie

Den Uylsingel 51 (postadres)

3066TC Rotterdam

Email info@svbvd010.nl

Telefoonnummer 06-18042660

 

Inhoud

Voorwoord van de voorzitter 

 1. Verslag van het bestuur 

1.2    Activiteiten. 

 1. Toekomst 

2.2    Activiteiten. 

 1. Organisatie.

3.1    Bestuur 

 1. Jaarrekening. 
 2. Besteed aan doelstelling

 

 

Voorwoord van de voorzitter

Geachte lezers,

Met trots presenteren wij u het jaarverslag van Stichting Voedselbank voor Dieren 010. In dit verslag willen we graag terugblikken op het afgelopen jaar en u informeren over de activiteiten en resultaten die we hebben bereikt.

Dit jaarverslag geeft ons de gelegenheid om de redenen achter ons schrijven uiteen te zetten en de onderwerpen die u in dit verslag zult tegenkomen aan te kondigen. Daarnaast willen we als bestuur graag gebruikmaken van deze ruimte om kort onze visie op de activiteiten en het beleid weer te geven.

Het afgelopen jaar hebben we ons ingezet om de condities te creëren waarin onze activiteiten optimaal konden plaatsvinden. We zijn verheugd te kunnen melden dat we in staat waren om de benodigde middelen te verkrijgen, wat ons in staat stelde om al onze doelstellingen te verwezenlijken. Ondanks enkele uitdagingen waarmee we te maken kregen, hebben we ons ingespannen om op een efficiënte manier te werken en de behoeften van de dieren in onze regio te vervullen.

Graag willen we u een beknopte weergave geven van de gebeurtenissen en prestaties van het afgelopen jaar. We zijn er trots op te kunnen zeggen dat we grote stappen hebben gezet in het ondersteunen van dieren in nood. Dankzij de inzet van onze toegewijde vrijwilligers en samenwerkingen met belangrijke partners hebben we meer dieren kunnen helpen dan ooit tevoren.

Het is onze wens om in dit voorwoord de nadruk te leggen op de positieve aspecten van ons werk. We willen graag onze dankbaarheid uiten aan iedereen die heeft bijgedragen aan het succes van Stichting Voedselbank voor Dieren 010.

We hopen dat u met interesse dit jaarverslag zult doorbladeren en een beter inzicht zult krijgen in ons werk en de impact die we hebben gehad. We zijn vastbesloten om ons werk voort te zetten en nog meer dieren in nood te helpen.

Met vriendelijke groet,

Corrie van Dijk van den Dolder

Bestuur Stichting Voedselbank voor Dieren 010

1.      Verslag van het bestuur

Verslag van het Bestuur

Geachte leden en belanghebbenden,

Met genoegen presenteren wij u het verslag van het bestuur van Stichting Voedselbank voor Dieren 010. In dit verslag willen we u graag op de hoogte brengen van de belangrijkste ontwikkelingen, activiteiten en beslissingen die het bestuur het afgelopen jaar heeft genomen.

Het afgelopen jaar was een periode van groei en vooruitgang voor onze stichting. Ons bestuur heeft hard gewerkt om de doelstellingen van de stichting te realiseren en ons streven naar het ondersteunen van dieren in onze regio voort te zetten.

Een van de belangrijke aspecten van ons werk was het waarborgen van de optimale condities voor het uitvoeren van onze activiteiten. We hebben er constant naar gestreefd om voldoende middelen te verkrijgen om onze missie te vervullen en ervoor te zorgen dat we in staat waren om alle benodigde hulp te bieden aan dieren in nood. We zijn verheugd te kunnen melden dat we dankzij onze inspanningen en de steun van onze partners voldoende middelen hebben kunnen vergaren en dat er geen bezuinigingen onze activiteiten hebben beperkt.

Daarnaast hebben we ons gericht op het verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie van onze werkzaamheden. We hebben kritisch gekeken naar onze processen en procedures en waar nodig aanpassingen doorgevoerd om onze dienstverlening te optimaliseren. Het implementeren van innovatieve oplossingen en het versterken van samenwerkingen met andere organisaties en vrijwilligers hebben ons geholpen om meer dieren in nood te bereiken en hen de juiste ondersteuning te bieden.

Een van de hoogtepunten van het afgelopen jaar was de groei van ons vrijwilligersbestand. We hebben nieuwe enthousiaste vrijwilligers verwelkomd die zich belangeloos hebben ingezet voor de stichting en een onschatbare bijdrage hebben geleverd aan het werk dat we doen. Hun toewijding en betrokkenheid zijn van onschatbare waarde voor het bereiken van onze doelstellingen.

In dit verslag willen we graag benadrukken dat we met trots kunnen terugkijken op het afgelopen jaar. We hebben talloze dieren geholpen en hun levens verbeterd. Dit succes zou niet mogelijk zijn geweest zonder de steun van onze partners, donateurs, vrijwilligers en andere betrokkenen. Onze dankbaarheid is immens.

Bij het afsluiten van dit verslag willen we graag uiting geven aan ons vertrouwen in de toekomst van Stichting Voedselbank voor Dieren 010. We zullen ons blijven inzetten om de situatie van dieren in nood te verbeteren en hen de liefdevolle zorg te geven die ze verdienen.

Namens het bestuur,

Corrie van Dijk van den Dolder

Stichting Voedselbank voor Dieren 010

1.2     Activiteiten

Activiteitenverslag – Voerinzamelingsinitiatieven bij bedrijven en particulieren

 

Het afgelopen jaar heeft Stichting Voedselbank voor Dieren 010 zich ingezet voor het verzekeren van voldoende voeding voor dieren in nood. Een van de belangrijkste activiteiten was het opzetten van succesvolle voerinzamelingsinitiatieven bij zowel bedrijven als particulieren. Hieronder beschrijven we beknopt de activiteiten die zijn ontplooid om aan de behoefte aan voer te voldoen.

 

 

 1. Inzamelingsacties bij bedrijven:

Om grotere hoeveelheden voedsel te verzamelen, hebben we verschillende inzamelingsacties georganiseerd bij bedrijven. Met de hulp van vrijwilligers hebben we voedselbakken geplaatst op strategische locaties binnen bedrijven, waaronder kantines, personeelsruimtes en recepties. We hebben werknemers gevraagd om ongebruikt of overtollig dierenvoer te doneren, zodat het kon worden herverdeeld onder dieren in nood. Deze inzamelingsacties hebben geleid tot aanzienlijke hoeveelheden voer en hebben de betrokkenheid van bedrijven vergroot.

 

 1. Campagne voor particuliere voedseldonaties:

Naast de focus op bedrijven hebben we ons gericht op particuliere donaties. We hebben een campagne gelanceerd om bewustzijn te creëren onder individuen. Via sociale media, lokale evenementen en informatiebijeenkomsten hebben we het belang van voedseldonaties benadrukt en particulieren aangespoord om bij te dragen. We hebben donatiepunten gecreëerd waar mensen voedsel konden afgeven en hebben met de hulp van onze vrijwilligers regelmatig voedseldoorschakelingsacties georganiseerd om donaties op te halen bij particulieren die niet in staat waren om ze zelf af te geven.

 

Dankzij deze inspanningen konden we voldoen aan de groeiende behoefte aan voer voor dieren in nood. We hebben grote hoeveelheden voedsel kunnen verzamelen, sorteren en distribueren onder huishoudens die dieren in hun zorg hebben.

 

We zijn enorm dankbaar voor de steun en de betrokkenheid van zowel bedrijven als particulieren. De voerinzamelingsinitiatieven hebben een significante impact gehad op het verbeteren van het welzijn van dieren in onze regio. We zijn vastbesloten om dit werk voort te zetten en te blijven samenwerken met onze gemeenschap om de behoeften van dieren in nood te vervullen.

 

Dank u wel,

 

Carola van Dijk

Vrijwilliger

Stichting Voedselbank voor Dieren 010

2.      Toekomst

Toekomstig Doel: Uitbreiding en Duurzaamheid

 

Het huidige succes en de voortdurende inzet van Stichting Voedselbank voor Dieren 010 hebben ons geïnspireerd om ambitieuze doelen te stellen voor de toekomst. Ons voornaamste doel is het streven naar uitbreiding en duurzaamheid, zodat we een nog grotere impact kunnen hebben op het verbeteren van het welzijn van dieren in nood.

 

Concreet streven we ernaar om:

 

 1. Ons bereik te vergroten: We willen onze diensten uitbreiden naar nieuwe gebieden in onze regio om nog meer dieren in nood te bereiken. Dit omvat het identificeren van behoeftige gebieden en het actief samenwerken met lokale dierenbeschermingsorganisaties, vrijwilligersgroepen en gemeenschappen om onze activiteiten uit te breiden.

 

 1. Een breder scala aan ondersteuning bieden: Naast het verstrekken van voedsel streven we ernaar om aanvullende ondersteuning te bieden aan dieren en hun eigenaren. Dit kan onder meer het organiseren van gezondheids- en welzijnsprogramma’s om de medische zorg van huisdieren te verbeteren.

 

 1. Duurzaamheid waarborgen: We willen ervoor zorgen dat onze activiteiten op lange termijn duurzaam zijn. Om dit te bereiken, willen we strategische partnerschappen aangaan met belanghebbenden om een constante aanvoer van voedsel en middelen te waarborgen. Daarnaast zullen we blijven werken aan het vergroten van het bewustzijn en het werven van donaties om financiële stabiliteit te garanderen.

 

 1. Samenwerking versterken: We geloven dat effectieve samenwerking met andere organisaties, autoriteiten en belanghebbenden van cruciaal belang is. We zullen blijven streven naar het versterken en uitbreiden van onze samenwerkingsverbanden, zowel lokaal als nationaal, om synergiën te creëren en gezamenlijke inspanningen te maximaliseren.

 

Met deze toekomstige doelen voor ogen, willen we blijven groeien en ons werk voortzetten met dezelfde toewijding en passie. We zijn ervan overtuigd dat door gezamenlijke inspanningen en voortdurende ondersteuning we de situatie van dieren in nood kunnen blijven verbeteren en een positieve impact kunnen hebben op hun levens.

 

Samen bouwen we aan een betere toekomst voor dieren in onze regio.

 

Carola van Dijk

Vrijwilliger

Stichting Voedselbank voor Dieren 010

2.2     Activiteiten

Activiteiten voor het komende jaar

 

In het komende jaar streven we ernaar om onze inspanningen verder uit te breiden en nieuwe mogelijkheden te benutten om dieren in nood te ondersteunen. Hieronder vindt u een overzicht van de geplande activiteiten voor het komende jaar:

 

 1. Voerinzamelingscampagnes: We zullen doorgaan met het organiseren van voerinzamelingscampagnes bij bedrijven, in samenwerking met lokale partners. Deze campagnes zullen gericht zijn op het vergaren van voldoende voedsel om te voorzien in de behoeften van dieren in nood. We zullen ons ook richten op het diversifiëren van de donaties door inzamelingspunten op te zetten bij supermarkten, dierenwinkels en andere relevante locaties.

 

 1. Uitbreiding van donatienetwerk: We zullen ons netwerk van donatiepartners verder uitbreiden. Dit omvat het zoeken naar samenwerkingen met voedselproducenten, groothandels en andere organisaties die bereid zijn om regelmatige voedseldonaties te doen. We zullen actief op zoek gaan naar nieuwe partners om zo een stabiele toevoer van voedsel te waarborgen.

 

 1. Bewustwordingscampagnes: We zullen ons blijven inzetten voor het vergroten van bewustwording over de behoeften van dieren in nood en de rol die onze stichting speelt. Daarnaast zullen we samenwerken met lokale media om aandacht te genereren voor onze missie en de impact van onze activiteiten.

 

 1. Uitbreiding van diensten: Naast het verstrekken van voedsel streven we ernaar om aanvullende diensten te bieden aan dieren in nood. We zullen samenwerken met dierenartsen, vrijwilligers en lokale organisaties om deze diensten te realiseren.

 

 1. Samenwerkingen versterken: We zullen onze samenwerking met andere dierenwelzijnsorganisaties, vrijwilligersgroepen en lokale autoriteiten verder versterken. Door nauwere samenwerking kunnen we de middelen bundelen, expertise delen en efficiënter reageren op noodsituaties en de behoeften van dieren in onze regio.

 

 1. Fondsenwerving: Om onze activiteiten te ondersteunen en te kunnen groeien, zullen we in het komende jaar verschillende fondsenwervingsinitiatieven organiseren.

 

3.      Organisatie

Stichting voedselbank voor dieren 010, Den Uylsingel 51,3066TC Rotterdam (postadres).

Uitgifte punt en opslag Schermerhoek, 2913LB Capelle aan den IJssel.

KVK: 60271523 de Stichting heeft een ANBI status, RSIN: 853837314.

Erkend beneficianten Stichting dierenlot en een goedgekeurd keurmerk van Donateurs belangen.

3.1     Bestuur

Voorzitter:    Mevr. C van Dijk van den Dolder

Vrijwilliger:   mevr. L. Spronk

Vrijwilliger:   mevr. F. Noorlander

Vrijwilliger    mevr. C Verwiel

Vrijwilliger    dhr.   G Bijsterveld

Vrijwilliger   mevr. C van Dijk (zal dit jaar bij het bestuur getrokken worden).

Vrijwilliger   dhr.   A. Helwig

Vrijwilliger   mevr. I van Dijk

4.      Jaarrekening

 

 

      
   2022 2023
Inkomsten     
Inkomsten uit eigen fondsenwerving   €        891,74  €       1.092,10
Inkomsten gezamenlijke acties   €        200,00  €          250,00
Inkomsten acties van derden   €     7.000,00  €       1.221,00
Inkomsten uit subsidies   €           0,00  €              0,00
Inkomsten uit beleggingen   €           0,00  €              0,00
Overige inkomsten   €        149,00  €          200,00
Totale inkomsten   €     8.060,56  €       2.763,10
      
      
Bestedingen     
Kosten werving baten   €          0,00  €             0,00
Kosten beheer en administratie   €     1.433,45  €         356,16
Besteed aan doelstelling   €     4.847,99  €      2.140,94
Toevoeging aan reserves   €            0,00  €         516,00
Onttrekking aan reserves   €               –  €                 –
Totale kosten/bestedingen   €     6.281,44  €      3.013,10
      
      
Passiva     
Reserves en fondsen  € 1.779,12 €             0,00
Langlopende schulden    €             0,00
Kortlopende schulden    €          250,00
Totale passiva  € 1.779,12 €         -250,00
      

 

5.      Besteed aan doelstelling:
 1. Voer aankopen.
 2. Hulp met dierenarts kosten spoedt.
 3. ruimte verduurzamen.
 4. Telefoonrekening (€ 10,00 vast bedrag).
 5. Vlooienmiddelen.