Beleidsplan

Beleidsplan

BELEIDSPLAN 2019-2022

Beleidsplan 2019-2022

Vrijdag 25-03-2022

Beleidsplan Stichting Voedselbank voor dieren 010  2021-2022

1.Doelstelling stichting

Conform de statuten van de stichting zoals vastgelegd bij notariële akte de datum 19-03-2014,

Heeft de stichting ten doel:

1.Het ondersteunen van dieren uit Capelle aan den IJssel en omstreken, Die naar het oordeel beneden de armoedegrens leven.

Door middel van het ter beschikking stellen van noodzakelijk materiele levensbehoeften van dieren.

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn….

1.1 Strategische uitgangspunten

Alhoewel de stichting zich inzet voor dieren in Capelle aan den IJssel en omstreken, proberen wij zoveel mogelijk dieren te ondersteunen.

Alhoewel voor de werkzaamheden van de stichting het noodzakelijk is om de benodigde financiën bijeen te brengen is de hoofdzaak dat dieren dagelijks voeding hebben en medische zorg kunnen krijgen als dit nodig is.

1.2 Ondersteuning van de stichting door commissie

In haar doelen wordt de stichting ondersteund door een commissie, die actief betrokken is bij het verwerven van middelen en het geven van voorlichting.

De activiteiten van de commissie vallen onder verantwoordelijkheid van de stichting.

De leden van de commissie zijn vrijwilligers van de stichting.

Door de leden van de commissie wordt een aanspreekpunt voor het bestuur aangewezen.

1.Te verrichten werkzaamheden

Om de doelstelling van de stichting te verwezenlijken zijn er een aantal activiteiten, die de stichting ontplooit:

2.1. Actieve ondersteuning van de dieren van mensen die leven beneden de armoede grens.

2.2.Het opzetten en ondersteunen van projecten:

1.Het werven van fondsen.

2.Het geven van voorlichting en communicatie met verschillende doelgroepen:

Het betrekken van mensen bij de werkzaamheden om dieren te steunen.

 2.2 Ondersteuning van dieren die leven in gezinnen in armoede.

De werkzaamheden van de stichting richten zich concreet op het ondersteunen van een aantal dieren in Nederland. Door hen te voorzien van materiele middelen voor hun levensonderhoud.

De ondersteuning vindt plaats op basis van vooraf besproken opdrachten en begrotingen.

De stichting toetst daarbij of de opdrachten in lijn zijn met de doelstellingen van de stichting.

Tevens dient aan de hand van jaarlijkse rapportages en evaluatiegesprekken getoetst te worden of de uitgevoerde activiteiten en behaalde resultaten in lijn zijn met de opdrachten en de doelstelling van de stichting.

Tussentijdse aanpassingen van de opdracht zijn mogelijk: deze dienen echter met de stichting worden doorgesproken en worden goedgekeurd.

Projecten dienen ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het bestuur van de stichting.

Hierbij is het van belang dat helder is wat het del van het project is, de opbrengsten en de kosten.

Dit dient in  een projectplan te staan, waarin genoemde onderwerpen zijn uitgewerkt. Projecten dienen altijd een bijdrage te leveren ( al dan niet direct) aan de doelstelling van de stichting.

2.3 Verwerven van fondsen

Het verwerven van fondsen is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van de stichting.

Immers zonder voldoende financiële middelen is het niet mogelijk om de projecten te ondersteunen.

Het verwerven van fondsen staat niet los van het geven van hulp.

Het laten zien wat we doen, waar gelden voor nodig zijn is noodzakelijk om mensen te betrekken bij het werk van de stichting.

2.4 Geven van voorlichting en communicatie met verschillende doelgroepen

Voor het bereiken van de doelen van de stichting is het essentieel dat mensen betrokken worden bij het werk van de stichting.

Dit wordt gedaan door op verschillende manieren vrijwilligers en mensen te laten meehelpen en communiceren met zowel de bestaande achterban als andere doelgroepen. Hierbij is het van belang dat de verschillende doelgroepen van de stichting goed worden bediend.

2.5 Bestaande donateurs voor de stichting van dieren voedsel.

1.De reeds bestaande donateurs zijn betrokken bij het werk van de stichting.

Vanwege de reeds aanwezige band is het  relatief gemakkelijk een extra beroep op hen te doen indien dit nodig is.

Het is van belang om deze groep te  blijven bedienen aangezien zij al hebben laten zien actief betrokken te willen zijn bij de stichting en de projecten.

Potentiële  donateurs voor de stichting  van dierenvoedsel.

Om een stabiele financiële basis te hebben, op basis waarvan de stichting ondersteund en kunnen worden moet regelmatig gekeken worden naar de mogelijkheden om de ondersteuning te versterken. Niet alleen worden kosten hoger, maar ook het klantenbestand wordt steeds groter. Belangrijk bij deze groep en de reeds bestaande groep donateurs is om te zorgen voor regel matige ondersteuning.

Juist voor het werven van nieuwe donateurs is het van belang dat de stichting zelf bij de werving betrokken zijn.

Dat maakt het persoonlijk.

Qua donateurs die betrokken kunnen worden :

Voorbeeld : Voor dierenvoedsel zijn dat dierenwinkels en groot handels.

Terwijl voor het opzetten van een online project weer beter een IT bedrijft benaderd kan worden.

1.Vormen van communicatie

Om reeds bestaande donateurs en vrienden  en familie te bereiken is het van belang om regelmatige inzicht te bieden in de werkzaamheden  van zowel stichting als medewerkers.

Dit willen we doen door middel van een digitale nieuwsbrief zodat dit ook gelijk kosten bespaard en het milieu.

Ook biedt een website ons de mogelijkheid om middels foto`s en videobestanden   meer inzicht te geven.

Hierbij zal de site ook regelmatig worden vernieuwd.

2.6 Betrekken van mensen bij de werkzaamheden

De werkzaamheden van de stichting bevatten naast de bestuurstaken ook tal van activiteiten.

Die gericht zijn op het geven van voorlichting over het hebben en aanschaven van een huisdier.

1.Materiële ondersteuning

In ons maatschappij is het noodzakelijk om een gezonde financiële basis te bieden voor de stichting.

Dit betekent dat er ook  gekeken wordt naar een gezonde financiële basis op langere termijn.

Dit betekent voor ons als stichting dat we met het bestuur  en vrijwilligers in gesprek gaan  en hen aanmoedigen om ook de nodige verzekeringen te regelen.

Aangezien we als stichting echter geen langer lopende verplichtingen op ons mogen nemen zullen we ons nooit verplichten tot het aangaan van afspraken met een langdurig financieel karakter.

Wel zullen we de intentie uitspreken tot ondersteuning.

En die intentie kan wel degelijk bedoeld zijn voor zaken met een langdurig materiele karakter.

1.Werving van financiële middelen

De stichting verwerft haar middelen voornamelijk door:

het verkrijgen van giften

ondersteuning door middel van sponsoring

Alhoewel ook subsidies genoemd worden in de statuten als mogelijk middel ter verwerving van fondsen, is dit in praktijk nog niet voorgekomen.

Er zijn op het moment weinig giften aan de stichting.

Alle giften zijn voor de stichting om ons hulp te kunnen blijven voorzetten.

1.Ondersteuning door middel van sponsoring

Sponsoring wordt met name gezocht naar dierenvoedsel voor de stichting.

Als tegenprestatie krijg het bedrijf een gratis plek op onze site.

Tevens willen we kijken naar ondersteuningsmogelijkheden door gemeentes.

Het bestuur wil samen nadenken over verdere mogelijke acties.

Beheer, besteding en verantwoording

Voor de verschillende activiteiten die we als stichting ondersteunen en de onkosten van de stichting

zelf is het noodzakelijk om op een verantwoorde manier met de aan de stichting toevertrouwde

middelen om te gaan.

5.1 Inzake

Door de het bestuur en vrijwilligers moeten budgetten opgesteld worden voor

De ondersteuning. Het is daarbij van belang dat er zowel een helder beeld is van de te bereiken

Doelen en te ondernemen activiteiten. Dit moet vastliggen in een plan (opdracht of beleidsplan).

Daarnaast dient over ieder kalenderjaar verantwoording te worden afgelegd aan het bestuur met

Een jaarrapportage. Dit dient binnen drie maanden na het aflopen van een kalenderjaar te gebeuren.

De rapportage dient in ieder geval een verantwoording te bevatten van de bereikte doelen en

Uitgevoerde activiteiten versus de in de opdracht/het plan opgestelde doelstellingen en activiteiten.

5.2 Inzake projecten

Voor de projecten die opgezet worden geldt in principe dezelfde werkwijze. Aan een project dient een

Plan met daarin een begroting ten grondslag te liggen. Een projectplan moet gekwantificeerde

Doelstellingen bevatten, tijdlijnen en een begroting. Voor de beheersbaarheid van projecten is het van

Belang om deze waar mogelijk in deelprojecten op te knippen. De stichting wil in ieder geval jaarlijks

Een update hebben over de stand van zaken met betrekking tot het project. Bij het beëindigen van

Een project of een deelproject dient er een evaluatie plaats te vinden. Hierin komen in ieder geval aan

De orde de bereikte doelen versus geplande doelen, daadwerkelijke kosten versus begrootte kosten

En daadwerkelijke tijdlijnen versus geplande tijdlijnen. Bij grotere verschillen dient in de

Eindrapportage nadrukkelijke naar voren te komen wat de redenen waren voor de verschillen

5.3 Inzake de stichting zelf

De stichting zelf verantwoordt haar eigen middelenbeheer en bestedingen middels het opstellen van

Een jaarrekening. Deze jaarrekening is op verzoek beschikbaar. In de toekomst is het mogelijk dat de

Jaarrekening beschikbaar gesteld wordt via de eigen website.

De onkosten van de stichting worden betaald uit de inkomsten van de georganiseerde acties. De

Stichting streeft er naar om van de binnengekomen bedragen (giften, rente en resultaat van acties)

De hulpverlening nog groter te kunnen maken.

Behalve vergoeding van daadwerkelijk gemaakte onkosten worden er geen vergoedingen verstrekt

Aan bestuursleden en vrijwilligers.

Dit kan maandelijks zijn, maar ook halfjaarlijks. Op

Projectbasis worden per project afspraken gemaakt. De stichting zal in geen enkel geval het geld in

Één keer ter beschikking stellen als daar geen dringende reden voor is.

Alhoewel statutair gezien de meerderheid van het bestuur besluiten mag nemen is het binnen het

Bestuur van de stichting gebruikelijk om op basis van consensus beslissingen te nemen. Dit geldt

Voor zowel beslissingen met een financieel als niet-financieel karakter.